Ma 2015. 03. 6, péntek, Leonóra napja van. Holnap Tamás napja lesz.

WALTER a légiforgalomban

A Liszt Ferenc Repülőtér légiforgalmát irányító HungaroControl Zrt. és a Közlekedéstudományi Intézet közösen fejlesztettek ki egy olyan rendszert, amely naprakész adatokat szolgáltat a Budapest vonzáskörzete feletti légiforgalom alakulásáról. Az alkalmazás segítségével egy meghatározott területen és időintervallumon belül nyomon követhetők a légi járművek adatai, pozíciói és repülési időpontjai, valamint az egyes gépek járatszáma, indulási és érkezési […]

A törvényi keretek közt biztosított adó egy százalék felajánlásával mindenki eldönthe­ti, hogy adófelajánlását milyen célokra szánja.

Támogassa felajánlásával a helyi civil szer­vezeteket, egyesületeket és történelmi egyhá­zak munkáját.

 

Merczel Erzsébet Alapítvány: 18711262-1-13

Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány: 18706550-1-13

Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18677746-1-13

Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13

Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13

„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Egyesülete: 18670169-1-13

Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesü­letet: 18724116-1-13

Üllői Gyermekekért Alapítvány: 19180083-1-13

Civil Érték Egyesület: 18664940-2-13

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer­vezete: 19170039-2-13

Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035

Magyar Katolikus Egyház: 0011

Magyar Református Egyház: 0066

{ Comments on this entry are closed }

Magyarország Alaptörvénye (Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése) értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ülnökválasztást  2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat  -  jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények  tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Jelölni a Monori Járásbíróságra, a Budapest Környéki Törvényszékre, a Budapest Környéki Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságára lehet. 

Jelölni kizárólag írásban lehet az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A jelöléshez csatolni kell a jelölt – jelölés elfogadásáról szóló – nyilatkozatát, valamint hatósági erkölcsi bizonyítványát.

Határidő:

  • Monori Járásbíróságra történő jelölés esetén: 2015. március 31.16,00 óra
  • Budapest Környéki Törvényszékre és a Budapest Környéki Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságára: 2015. április 1.

A jelöléssel kapcsolatos dokumentumokat az ülnököket megválasztó önkormányzatok hivatalában kell leadni személyesen, vagy postai úton:

  • Monori Polgármesteri Hivatal Titkársága 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. I. em.
  • Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 1052 Budapest, Városház u. 7.

Bővebb tájékoztatást a polgármesteri hivatalban Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző   nyújt (Üllő, Templom tér 3. I. em. 112. szoba).

A jelöléshez szükséges nyomtatványok átvehetők a hivatal portaszolgálatán, illetve letölthetők itt :

1. ,  2. , 3. ,

{ Comments on this entry are closed }

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése alapján „az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján „az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével – a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni.”

A miniszteri rendelet 22. § (1) bekezdése szerint „a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ) részére.”

A fenti jogszabály alapján dr. Tarnai Richárd a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja Hirdetményt tesz közzé.

HIRDETMÉNY (klikk)

{ Comments on this entry are closed }

Az önkormányzat képviselőtestülete továbbra is segítséget nyújt a magánterületeken történő rágcsálóirtáshoz. Azokon az ingatlanokon biztosítjuk a szolgáltatást, ahol nagymértékben elszaporodtak a patkányok és a lakosok jelzik az igényüket a Polgármesteri Hivatal recepcióján személyesen, a 320-011/100-as melléken vagy a csete.ibolya@ullo.hu e-mail címen.

Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Né-Du Kkt. szakemberei 2015. március 27-28-29-én,  majd április 10-11-12-én végzik a patkányirtást a bejelentett ingatlanokon. Ahol további ellenőrzés szükséges, azt 2015. április 24-én teszik meg.

A cég már több éve végzi nálunk tevékenységét, a szakemberek jól ismerik a veszélyeztetett területeket. A helyszínen a gázmester dönt az irtás szükségességéről, és csak indokolt esetben helyez ki csalétket.

Kérjük a megértésüket és azt, hogy fogadják meg a szakember tanácsát a rágcsálók elszaporodásának megakadályozása érdekében.

Számítunk segítő együttműködésükre!

                                                                                                                                                      Polgármesteri Hivatal

                                                                                                                                                              Hatósági Iroda

{ Comments on this entry are closed }

Tisztelt Adózó Ügyfeleink!

Mielőtt részletesen tájékoztatnánk Önöket a 2015. évi adófizetés módjáról, szeretnénk megköszönni a határidőre és pontosan fizető üllői vállalkozóknak, magánszemélyeknek, hogy adójuk befizetésével hozzájárulnak, és lehetővé teszik, hogy Üllő Városa folyamatosan fejlődjön, szépüljön. Amint azt a költségvetésről szóló cikkben is olvashatják, egyre inkább magunkra vagyunk utalva. Az Önök adójából tudunk utakat és középületeket felújítani, ebből valósíthatjuk meg tervezett beruházásainkat. Az Önök adóforintjából vagyunk képesek működtetni általános iskolánkat, zeneiskolánkat. Tehát mind fejlődésünk, mind működésünk jelentős része az Önök által befizetett adó forintokból valósul meg. Nagyon fontos, hogy ezt mindenki megértse, és ne folytonos „zaklatásnak” tekintse felhívásainkat, értesítéseinket.

Még egyszer köszönet a tisztességes adófizetőknek.

E rövid bevezető után az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2015. évre vonatkozó adózási tudnivalókról:

A helyi iparűzési adó mértéke változatlan, továbbra is 1,9%. Az idei év első félévi adóelőleg fizetési határideje 2015. március 17. A hatályos jogszabályok alapján a helyi iparűzési adó bevallása önadózással történik, miszerint az adózó saját maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg a helyi iparűzési adót.

A 2014. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtási határideje 2015. május 31-e.

2014. évre a „Különbözet”-ként megállapított összeget az adózó köteles 2015. május 31-ig minden további értesítés nélkül megfizetni valamint a 2015. évi II. félévi adó-előlegfizetési kötelezettségének 2015. szeptember 15-ig eleget tenni. 

Az építményadó mértéke változatlan, az 500 m2-t meg nem haladó alapterületű adóköteles építmények tekintetében továbbra is 750.-Ft/m2/év, az 500 m2-t meghaladó alapterületű adóköteles építmények tekintetében  1.050.-Ft/m2/év.

Továbbra is mentes az építményadó alól az adóalanynak a nem lakás céljára szolgáló, egyébként adóköteles építménye(i) 50 m2 alapterületig, kivéve az üzleti célt szolgáló építményt. 

A gépjárműadó mértéke nem változott, a 2015. I. félévi gépjárműadó fizetési kötelezettség határideje – az előző évekhez hasonlóan a Központi Hivatal Nyilvántartásának késedelmes adatszolgáltatása miatt – nem 2015. március 15-e, hanem 2015. április 15-e lesz!

A gépjárműadó fizetési kötelezettségekről szóló határozatok és értesítések valamint a HIPA és az építményadó 2015. I. félévi adóelőleg fizetésről szóló értesítések kézbesítése már folyamatban van. Kérjük tisztelt ügyfeleink türelmét!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy fizetési kötelezettségeiket átutalással is teljesíthetik az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlaszámokra:

GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLASZÁM:                          11742056-15392141-08970000

IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLASZÁM:                         11742056-15392141-03540000

ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLASZÁM:                           11742056-15392141-02440000

KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLASZÁM:                 11742056-15392141-03780000

Tisztelt Ügyfeleink! 

Kérjük a fentiekben jelzett határidők betartását és fizetési kötelezettségük maradéktalan teljesítését a behajtási intézkedések elkerülése érdekében.

Mindez azért is fontos, mert jogszabályi változások eredményeként a végrehajtási eljárás megindítása esetén további 5.000,- Ft eljárási költséget kell fizetnie az adózónak.

Remélem, hogy adóbefizetéseikkel a továbbiakban is hozzájárulnak településünk működéséhez, fejlődéséhez.

Felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal az Adócsoport munkatársaihoz fordulhatnak Polgármesteri Hivatal emeleti irodájában ügyfélfogadási időben:

                            Hétfő:13-17,30-ig; Szerda: 8-12-ig és 13-15,30-ig; Péntek: 8-12-ig,

                            valamint telefonon: 29-/320-021/116, 131 és109-es melléken.

{ Comments on this entry are closed }

Agi fotokiallitas -a3-plakat

{ Comments on this entry are closed }

Értesítés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megismételt környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásának keretében KÖZMEGHALLGATÁS megtartásáról.

 

{ Comments on this entry are closed }

nonapi_plakat

{ Comments on this entry are closed }

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatalnak február utolsó napjáig kell tájékoztatni a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt általános iskolai felvételi körzetekről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a Kormányhivatal meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét.

Részletek:

HIRDETMÉNY 1 / klikk-1

HIRDETMÉNY 2/ klikk-2

ÜLLŐ / klikk-3

VECSÉS / klikk-4

{ Comments on this entry are closed }

Tisztelt Szerkesztő Hölgyek/ Urak !

Az Új drogprevenciós program kapcsán kijelölt előadó Papp Tatjana r.szds. szülői értekezlet megtartására szeretné felhívni a lakosság/szülők figyelmét. Kérem az alábbi közleményt széles körben nyilvánosságra hozni szíveskedjék.

Köszönettel: Fenyvesi Beáta r.tzls.  

A program képviseletére kijelölt előadó minden szerdán személyes és telefonos ügyeletet ( 06 29 410 367 /21263 m.) tart, valamint lehetőséget biztosít a szülőknek a délutáni kapcsolatfelvételre. Szerdánként 17:00 órai és 18:00 órai kezdéssel szülői értekezletet tartunk a Monori Rendőrkapitányság hivatali épületében. Várjuk sok szeretettel azokat a szülőket, akik a témában felvilágosítást szeretnének kapni. 

{ Comments on this entry are closed }