Aktuális

Feltöltve: 2017. április 27.

Tisztelt Címzettek!

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a lakossági igények széles körű kiszolgálása érdekében a személyes

ügyfélfogadáson kívül, írásban is bejelenthetőek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő

adatváltozások.

 

Továbbá az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek

megoldására Társaságunk Központi Ügyfélszolgálatán, valamint postai, telefonos és internetes

kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére:

 

2700 Cegléd, Pesti út. 65.

tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,

ugyfelszolgalat@okoviz.hu

Központi ügyfélszolgálat:

hétfő: 8 00 – 20 00

kedd – csütörtök: 8 00 – 15 00

(péntek: nincs ügyfélfogadás)

 

Írásban tett adatváltozás bejelentése

Társaságunk honlapján elérhetőek az adatváltozás bejelentéséhez szükséges formanyomtatványok:

http://okoviz.hu/nyomtatvanyok/, melyek szabadon nyomtathatók.

A bejelentők szükség szerinti kitöltésével és az adatváltozás jellegéből adódó igazolások, személyes

iratok (másolatainak) megküldésével, írásos formában (levél, e-mail) is van lehetőség az ügyintézésre,

amennyiben a személyes bejelentés nem megoldható.

http://okoviz.hu/wp-content/%C3%9CGYINT%C3%89Z%C3%89S- MENETE.pdf fontos információkat

tartalmaz az ügyintézéshez szükséges dokumentumokról.

Kérjük Önöket, tegyék elérhetővé ezeket a nyomtatványokat a Hivatalnál a lakosság ügyintézésének

elősegítésére.

 

Kérjük segítő közreműködésüket a lakosság lehető legszélesebb körű tájékoztatásában.

 

Tisztelettel:

Agatics Roland

ügyvezető nevében eljárva

Tóth-Seres Rita

adminisztrátor

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

Feltöltve: 2017. április 3.

Tisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil- és Gazdálkodó szervezetek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Üllő Város képviselő-testülete a településfejlesztési elképzelések alapján elkészíttette településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) egyeztetési dokumentációját, amelynek társadalmi véleményezési szakaszát jelen felhívással kezdeményezi.

A településrendezési eszközök az előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett államigazgatási tájékoztatások, -vélemények, lakossági vélemények, előzetes partnerségi és bizottsági egyeztetéseken elhangzott észrevételek figyelembe vételével készültek el.

A településrendezési eszközök fejlesztési elképzelései összhangban vannak a 2015. áprilisában elfogadott településfejlesztési koncepció népességmegőrző és munkahelymegőrző, munkahelyteremtő szándékával.

Az elkészült településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályait a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és annak 29.§-a alapján az Önkormányzat 182/2013. (XII. 12.) számú határozatával megalkotott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat határozza meg.
A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat alapján történik a lakosság, az egyházak, civil és gazdálkodó szervezetek bevonása a tervezés folyamatába, továbbá a szabályzat meghatározza azokat a fórumokat (pl. önkormányzati hirdetőtábla, hivatalos honlap, helyi újság) is, amelyeken keresztül az Önkormányzat tájékoztatja a bevonni kívánt partnereket.

Fentiek és a már hivatkozott Korm.rendelet 38. § (2) bek. a) pontja és (3) bekezdése alapján, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a bevont partnerek— így a Lakosság, civil- és gazdálkodó szervezetek—javaslatokat, észrevételeket tehetnek a településrendezési eszközökkel kapcsolatban, véleményt nyilváníthatnak írásban, amely véleményeket a város hivatalos honlapján (www.ullo.hu), illetve önkormányzati hirdetőtáblán közzétételtől számított 30 napon belül:

2017. április 30-ig

várja az Önkormányzat a 2225 Üllő, Templom tér 3. címre postai-, vagy az oltvanyi.janos@ullo.hu címre elektronikus levél formájában.

Üllő Város Önkormányzata

A településrendezési eszközök egyeztetési dokumentációjának megtekintéséhez kattintson ide!

Feltöltve: 2017. március 14.

A Kormány javaslatára a Parlament ismét a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről döntött.

A döntés értelmében március második felétől nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a magánútlevélért. Nem lesz díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás sem.

A családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés megkönnyítése miatt nem kell fizetni a jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállításáért.
Természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes lesz az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni-lap másolat lekérdezése.
Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem kell fizetni.
Megszűnik a szállásadói nyilatkozattal kapcsolatos, valamint a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételére vonatkozó illeték is.
Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több illeték csökken vagy megszűnik. A hatósági bizonyítvány kiadása például 3000 forint lesz.
Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az új szabályozás szerinti illetékek és díjak mértéke 2017. március 16-ától módosul.

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

Feltöltve: 2017. március 9.

TISZTELT SZÜLŐK!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési Sport és Ifjúsági Bizottsága meghatározta a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint:

A Humán Szolgáltató Központ intézményegységeiként működő valamennyi óvodában a beíratás ideje:

2017. április 26. (szerda) 8,00-18,00 óráig,

Pót-beíratás: 2017. május 3. (szerda) 8,00-12,00 óráig

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beíratásra hozzák magukkal leendő óvodás gyermeküket, valamint az alábbi okmányokat: a szülő és a gyermek személyazonosító iratait (a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját és a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját) amennyiben a gyermekre vonatkozó orvosi vagy szakértői vélemények rendelkezésre állnak, kérjük azokat bemutatni.

Néhány további információ a beiratkozással kapcsolatban: A gyermeket elsősorban a körzet szerinti óvodába írassák be. [A körzethatárokat megtekinthetik Üllő Város Honlapján www.ullo.hu valamint óvodáink és a bölcsődénk faliújságján kifüggesztve.]

!Fontos! Kérjük, szíveskedjenek elősegíteni, hogy az óvodába járás megkezdésének időpontjáig a gyermek szobatiszta legyen, mivel az óvodákban nem biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek a pelenkázáshoz.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése értelmében: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”  

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban.  Kivéve, ha családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesül a gyermek, vagy ha a szülő felmentési kérelmet nyújtott be és a jegyző engedélyezte az óvodai kötelezettség alóli felmentést.
Felmentést lehet kérni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg a HSZK igazgatója (Dr. Gazsi Csaba) és a vezető védőnő (Kissné Csaba Éva) egyetértésével.
[Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HSZK-ban, Hivatalunk recepcióján, illetve  letölthető honlapunkról:www.ullo.hu közigazgatás/polgármesteri hivatal/ügyintézési kalauz/ iskolai, óvodai ügyek/óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség alóli felmentés]

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig – jelen esetben 2017. április 26-ig – nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.  Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. [Rendelet 20.§ (2a)]

Felmentés a nevelési év folyamán is kérhető, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, illetve a jogszabály lehetővé teszi, hogy a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. [Rendelet 20.§ (2b, 2c)]

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. [Rendelet 20.§ (2) bekezdése]

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünk jogosult a különleges bánásmódot igénylő gyermekek részidőben történő integrált nevelésére az Alapító okiratban meghatározottak szerint.

Csicsergő óvodában:

Mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása
iskola előkészítő csoport működtetése, fejlesztő felkészítő foglalkozások

A Bóbita, Gyöngyvirág, Napraforgó és a Pitypang óvodában: 

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

Értesítés a döntésről:

A HSZK Igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemmel kapcsolatos döntést írásban, a kérelem elutasítása esetén a döntést határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május 24.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de a HSZK Igazgatójának átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be.  A HSZK Igazgatójának döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.  [ Nkt. 37.§ (1-3); 38.§.]

Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:     

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

(A szabálysértés elkövetője 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.)

A Humán Szolgáltató Központ óvoda intézményegységei ahová várjuk a beiratkozó gyermekeket:

Bóbita Óvoda 
Üllő, Állomás u. 17.   telefon: 29/320-059                  
vezető: Dócsné Bodnár Gizella

Csicsergő Óvoda
Üllő, Kisfaludy tér  10. telefon:  29/600-105
vezető: Zentai Erika

Gyöngyvirág Óvoda Üllő, Gyöngyvirág tér 1/A     telefon: 29/ 320-022
vezető: Lengyel Krisztina

Pitypang Óvoda
Üllő, Faiskola u. 17. telefon: 29/320-024
vezető: Ledneczky Julianna

Napraforgó Óvoda
Üllő, Pesti út 98/2  telefon: 29/ 320-966
vezető: Akai Gabriella

A jelenleg felújítás alatt álló Napraforgó Óvoda esetében a beiratkozásra a Pesti út 98. szám alatti Babarózsa Bölcsődében kerül sor, ahol Akai Gabriella óvodavezető fogadja a jelentkezőket.

Feltöltve: 2017. február 28. I Érvényes: 2017. május 07.

Az önkormányzat képviselőtestülete továbbra is kiemelt feladatának tekinti a városban a patkányok kártételeinek és elszaporodásának megakadályozását, így a 2017. évi költségvetésében forrást biztosít a lakóingatlanokon történő rágcsálóirtáshoz.

Azokon a területeken nyújtjuk a szolgáltatást, ahol nagymértékben elszaporodtak a patkányok és a lakosok jelzik az igényüket a Polgármesteri Hivatal recepcióján személyesen, a 320-011/100-as melléken vagy a csete.ibolya@ullo.hu e-mail címen.

Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Né-Du Kkt. szakemberei 2017. március 31, április 1, 2-án, majd április 21,22,23-án végzik a patkányirtást a bejelentett ingatlanokon. Ahol további ellenőrzés szükséges, azt 2017. május 5,6,7-én teszik meg.

A cég szakemberei már jól ismerik településünket és a veszélyeztetett területeket. A helyszínen a gázmester dönt az irtás szükségességéről, és csak indokolt esetben helyez ki csalétket.

Kérjük segítő együttműködésüket és azt, hogy fogadják meg a szakember tanácsát, maguk is tegyék meg az elvárható tevékenységeket (ingatlanok rendbetétele, hulladék elszállíttatása) a rágcsálók elszaporodásának megakadályozása érdekében.

Ladányi Ágnes
Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

Feltöltve: 2017. február 28.

Gyermekbiztonsági rendszer

Számtalan alkalommal merül fel problémaként, hogy a szülők nincsenek tisztában gyermekük − a jogszabály által meghatározott – gépjárműben történő helyes szállításáról, ezért ebben a felhívásban szeretnénk átfogó képet adni a gyermekbiztonsági rendszerről.

A gyermekbiztonsági rendszer személygépkocsiban történő elhelyezés feltételeiről a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 48.§-a tartalmazza ezen előírásokat. A 48. § (7) bekezdés alapján „A gépkocsiban vagy a mopedautóban – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni. A jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.”

A KRESZ 48. § (8) bekezdés a) pontja alapján a gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni „ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható)”.

A KRESZ 1. számú függelék „II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak” rész wa) alpontja szerint az integrált gyermekbiztonsági rendszer: hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítő székkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek.

A wb) alpontja szerint nem integrált gyermekbiztonsági rendszer: részleges biztonsági rendszer, amely a felnőttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva – amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik – teljes gyermekbiztonsági rendszert képez.

A KRESZ 1. számú függelék III. részének j) pontja tartalmazza a gyermekbiztonsági rendszer testsúly szerinti csoportba sorolását, a benne elhelyezhető gyermek testsúlya szerint:

„j/a) 0. csoport: 10 kg testsúly alatt,
j/b) 0+. csoport: 13 kg testsúly alatt,
j/c) I. csoport: 9-18 kg testsúlyig,
j/d) II. csoport: 15-25 kg testsúlyig,
j/e) III. csoport: 22-36 kg testsúlyig.”

A gyermekek a közúti közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői ezért fontos, hogy a fenti jogszabályok betartásával járuljunk hozzá gyermekeink biztonságos közlekedésre való neveléséhez, amely a későbbiekben megalapozza számukra a helyes közlekedési morált, jogkövető magatartást.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!