Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Üllői Települési Értéktár Bizottság

Üllő Városi Önkormányzatá­nak képviselő-testülete a ma­gyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a vonatkozó jog­szabályok rendelkezései alapján a február 27-én megtartott ülé­sén a 33/2014. (II. 27.) számú ha­tározattal létrehozta az Üllői Te­lepülési Értéktár Bizottságot, ( a továbbiakban: Bizottság) melynek elnöke Laza István, tagjai: Ma­jorosi Marianna, Virág Andrea és Medvedovszky Béla.

A Bizottság 2014. március 19-én megtartott alakuló ülésén a hivatalos dokumentumok áttekintése és értelmezése után megfogal­mazta célkitűzéseit és programját.

Alapvető cél az üllői értékek, helyi külön­legességek feltérképezése és megfelelés esetén az értéktárba sorolása. Ez által is tu­datosítsuk – elsősorban városunk lakói köré­ben – szép számú értékeinket, melyek isme­rete jogos büszkeséggel tölthet el minket. Megannyi problémák és nehézségek kö­zepette éljük át ezt a jó érzést is! Másrészt ne hagyjuk veszendőbe menni értékeinket, őrizzük meg és adjuk tovább utódainknak!

A kormányrendelet melléklete megfo­galmazza az értéktárba sorolandó szakte­rületek kategóriáit, amelyek az élet szin­te minden részletére kiterjednek. Ezek a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti és épített kör­nyezet, turizmus és vendéglátás.

A Bizottság feladatának megfelelően az Üllői Települési Értéktárba az alábbi értékeket vette fel:

 • 2014. június 17.

  1./ Keresztelő Szent János katolikus templom
  2./ Református templom
  3./ Vasútállomás felvételi épülete
  4./ A helytörténeti tár gyűjteménye
  5./ Üllői Mecénás Művészeti Klub
  6./ Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület
  7./ Vargha Gyula Szavalóverseny
  8./ Majorosi Marianna népdalénekes, néptáncpedagógus
  9./ Bognár István fafaragó mester
  10./Józan Beáta öttusázó

  2014. december 10.

  11./ Doberdói Bánlaky József munkássága és életműve

  2015. június 26.

  12./ Pávai-Vajna Ferenc kutatási eredményei és életműve

  2016. szeptember 20.

  13./ Dóra Sándor agyaggalamblövő Európa- és világbajnok
  14./ Balla Péter népzene és népdal kutató, zenepedagógus

  2017. január 11.

  15. Az üllői Helytörténeti Gyűjtemény (épület, kiállítás, udvar)
  16. Vargha Gyula tudós statisztikus, költő, műfordító életműve
  17.Vargha Gyuláné szemerjai Szász Póla költő, műfordító, publicista életműve
  18. Üllő Vezér Nap hagyományőrző kulturális emlékprogram

  2017. január 19.

  19./ Csík József gerelyhajító,
  20./ Illés Viktor vízilabdázó,
  21./ Németh László birkózó,
  22./ Papi Bence ökölvívó,
  23./ Leimeter Dóra vízilabdázó,
  24./ György Réka úszó,
  25./ György Dávid vízilabdázó

  2017. január 23.

  26./ Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
  27./ Szomora Zsolt zenész

  2017. június 28.

  28. L. Szabó Erzsébet iparművész
  29. Bege Nóra fotográfus, művészetterapeuta
  30. Erdős Dorottya sportlövő
  31. Mészáros Sándor mérnök, feltaláló
  32. Fehér László tanár, helytörténész
  33. Dócs Péter énekes

  Üllő, 2017. június 28.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezte Vitéz Doberdói Bánlaky József munkásságát és életművét Pest Megye Értéktárába felvenni, amely meg is történt.

A Pest Megyei Értéktár teljes gyűjteményének megtekintéséhez kattintson ide!

Hogy minél teljesebb legyen az Önöknek adott információ, ahhoz ajánljuk a Pest Megyei Értéktár egy részének, szép kivitelű fotókkal és tájékoztató szövegekkel megjelenő honlapját. A gyűjtemény megtekintéséhez kattintson ide!

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy számos pályázat esetében előnyt je­lent, sőt több esetben feltétel, hogy a pá­lyázatban szereplő tárgy, illetve téma sze­repeljen a helyi értéktárban.
Az Üllő közigazgatási területén fellelhe­tő, illetve az itt létrehozott helyi érték felvé­telét a helyi értéktárba bárki írásban kezde­ményezheti a javaslattételi lap kitöltésével és visszaküldésével. A javaslatot e-mailen, pos­tai úton és személyesen is be lehet nyújtatni.
Az Üllői Települési Értéktár Bizottság minden beérkezett javaslatot megvizsgál, és dönt a helyi értéktárba történő felvé­telről vagy a felvétel elutasításáról. A helyi értéktárba felvett értékek – további javas­lattétel és ennek elbírálása után – bekerül­hetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Ma­gyar Értéktárba, majd a piramis csúcsaként a Hungarikumok Gyűjteményébe.

Számunkra az Üllői Értéktár kialakítása és gyarapítása a feladat. A bizottság az el­fogadott szervezeti és működési szabály­zata szerint évente két alkalommal, jú­niusban és decem­berben hozza meg döntését az addig beérkezett javasla­tokról a Helyi Érték­tárba való bekerü­léssel kapcsolatban.

A javaslat nyomtatványa átvehető a vá­rosháza portáján, letölthető jelen oldalunkról a Közigazgatás/Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési kalauz/Egyéb ügyek menüpontban!

További információk:
Közösségi Köz­pont, Üllő városháza. Telefon: 320-011/128,
e-mail: ukk@ullo.hu

Várjuk érdeklődését és javaslatát! Ala­kítsuk ki együtt az üllői értéktárat!

Laza István
Települési Értéktár Bizottság Elnöke