Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Üllői Települési Értéktár Bizottság

Üllő Városi Önkormányzatá­nak képviselő-testülete a ma­gyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a vonatkozó jog­szabályok rendelkezései alapján a február 27-én megtartott ülé­sén a 33/2014. (II. 27.) számú ha­tározattal létrehozta az Üllői Te­lepülési Értéktár Bizottságot, ( a továbbiakban: Bizottság) melynek elnöke Laza István, tagjai: Ma­jorosi Marianna, Virág Andrea és Medvedovszky Béla.

A Bizottság 2014. március 19-én megtartott alakuló ülésén a hivatalos dokumentumok áttekintése és értelmezése után megfogal­mazta célkitűzéseit és programját.

Alapvető cél az üllői értékek, helyi külön­legességek feltérképezése és megfelelés esetén az értéktárba sorolása. Ez által is tu­datosítsuk – elsősorban városunk lakói köré­ben – szép számú értékeinket, melyek isme­rete jogos büszkeséggel tölthet el minket. Megannyi problémák és nehézségek kö­zepette éljük át ezt a jó érzést is! Másrészt ne hagyjuk veszendőbe menni értékeinket, őrizzük meg és adjuk tovább utódainknak!

A kormányrendelet melléklete megfo­galmazza az értéktárba sorolandó szakte­rületek kategóriáit, amelyek az élet szin­te minden részletére kiterjednek. Ezek a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti és épített kör­nyezet, turizmus és vendéglátás.

A Bizottság feladatának megfelelően az Üllői Települési Értéktárba az alábbi értékeket vette fel:

 • Keresztelő Szent János katolikus templom
 • Református templom
 • Vasútállomás felvételi épülete
 • Helytörténeti Gyűjtemény
 • Üllői Mecénás Művészeti Klub
 • Üllő Kenderes Hagyományőrző Egyesület
 • Vargha Gyula Szavalóverseny
 • Majorosi Marianna  népdalénekes, néptánc pedagógus művészete
 • Bognár István fafaragó mester művészete
 • Józan Beáta öttusázó sport eredménye
 • Doberdói Bánlaky József hadvezér, hadtörténész, katonai szakíró munkássága, életműve
 • Pávai-Vajna Ferenc geológus kutatási eredményei és életműve

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezte Vitéz Doberdói Bánlaky József munkásságát és életművét Pest Megye Értéktárába felvenni, amely meg is történt.

A Pest Megyei Értéktár teljes gyűjteményének megtekintéséhez kattintson ide!

Hogy minél teljesebb legyen az Önöknek adott információ, ahhoz ajánljuk a Pest Megyei Értéktár egy részének, szép kivitelű fotókkal és tájékoztató szövegekkel megjelenő honlapját. A gyűjtemény megtekintéséhez kattintson ide!

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy számos pályázat esetében előnyt je­lent, sőt több esetben feltétel, hogy a pá­lyázatban szereplő tárgy, illetve téma sze­repeljen a helyi értéktárban.
Az Üllő közigazgatási területén fellelhe­tő, illetve az itt létrehozott helyi érték felvé­telét a helyi értéktárba bárki írásban kezde­ményezheti a javaslattételi lap kitöltésével és visszaküldésével. A javaslatot e-mailen, pos­tai úton és személyesen is be lehet nyújtatni.
Az Üllői Települési Értéktár Bizottság minden beérkezett javaslatot megvizsgál, és dönt a helyi értéktárba történő felvé­telről vagy a felvétel elutasításáról. A helyi értéktárba felvett értékek – további javas­lattétel és ennek elbírálása után – bekerül­hetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Ma­gyar Értéktárba, majd a piramis csúcsaként a Hungarikumok Gyűjteményébe.

Számunkra az Üllői Értéktár kialakítása és gyarapítása a feladat. A bizottság az el­fogadott szervezeti és működési szabály­zata szerint évente két alkalommal, jú­niusban és decem­berben hozza meg döntését az addig beérkezett javasla­tokról a Helyi Érték­tárba való bekerü­léssel kapcsolatban.

A javaslat nyomtatványa átvehető a vá­rosháza portáján, letölthető jelen oldalunkról a Közigazgatás/Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési kalauz/Egyéb ügyek menüpontban!

További információk:
Közösségi Köz­pont, Üllő városháza. Telefon: 320-011/128,
e-mail: ukk@ullo.hu

Várjuk érdeklődését és javaslatát! Ala­kítsuk ki együtt az üllői értéktárat!

Laza István
Települési Értéktár Bizottság Elnöke