Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Bölcsőde

Vezető: Jámbor Barbara
Cím: 2225 Üllő Pesti út 98./1.
Telefon: 06/29 322-774
Email: bolcsode@ullohszk.hu
Férőhelyek száma: 64 gyermek

A bölcsőde rövid bemutatása

Az üllői Bölcsőde az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ Intézményén belül, önálló szakmai feladatként működik.
A Szolgáltató Központ elköltözése óta (2005. december) a Bölcsőde külön épületben, felújított környezetben, reggel 6 órától, este 18 óráig várja a város gyermekeit.
2008. novemberétől, új csoportszobával bővült a Bölcsőde, így Bölcsődénk 40 férőhelyes, de az óriási igény miatt a felvett gyermeklétszám 48. Elsősorban a városban lakó szociális problémákkal küzdő szülők gyermekeit tudjuk felvenni, mivel városunkban ez az egy bölcsőde működik.

2014. októberétől újabb 2 csoporttal bővül a bölcsőde. A sikeres pályázat elnyerésével lehetőség nyílt, új férőhelyek kialakítására és a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésére, a meglévő épületünk felújítására, korszerűsítésére. A két új csoportszobával 40 – ről, 64 – re nő a férőhelyek száma, a 6 csoportszoba maximum 72 gyermeket fogadhat. Ez  komoly segítséget jelent az Üllőn élő illetve dolgozó családoknak.
A felújított épület tetőtéri  kiszolgáló új helységei lehetőséget biztosítanak munkahelyi megbeszélések, szakmai továbbképzések megtartására.
A csoportszobák korszerű, új bútorokkal történő berendezése, ízléses környezetet biztosít. Külön sarkok lettek kialakítva a nyugodt játék biztosítására. Tervezéskor fontos szempont volt, hogy szeretjük a környezetünket, ahol élünk, és ezt az érzést, kötődést szeretnénk gyermekeinkbe is átörökíteni. Olyan környezetet alakítottunk ki a gyermekek számára, amely leginkább sugározza az otthon melegét, ahol természetes, egyszerű, az életből adódó lehetőségek és tevékenységek által fejlődhetnek.

Bölcsődénk Budapesthez közel, Pest megyében található. A város lakosainak száma megközelítőleg 11. 000 fő. A Város központjában a régi 4 – s főútvonal mentén helyezkedik el, családi házak gyűrűjében. Közvetlen szomszédunk, városunk egyik óvodája. Az épület nem bölcsődének épült, eredetileg egy gazdag polgári ház volt, évről évre alakult jelenlegi állapotáig. Saját kerttel rendelkezünk. A vonatállomáshoz kevésbé, a buszmegállóhoz közel van. Üllőn 1950-től folyamatosan működik a bölcsőde. Üllő földrajzi adottságai és Budapesthez való közelsége vonzó a fiatal értelmiségiek számára, akik egy nyugodt, kertvárosi otthont keresnek. Folyamatos kiköltözésük eredményeképpen az utóbbi években jelentősen emelkedtek a bölcsődét igénybe venni kívánók száma.  Más településekhez képest városunkban ez még nagyobb nehézséget jelent, hiszen a nagyon sok újonnan betelepülő, fiatal család, akiknek helyben lakó rokonok hiánya miatt a bölcsődén kívül nincs más lehetőségük gyermekeik elhelyezésére. A visszajelzések alapján ez hatalmas problémát jelent a dolgozni vágyó fiataloknak, hiszen nem tudják kire bízni a kisgyermeküket. A Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat állásfoglalása szerint a lakosság 10% – a hátrányos helyzetű, sajnos a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a szegények rétege növekszik.

Engedélyezett álláshelyünk:16
Ebből egy fő bölcsődevezető, a gyermekeket 14 gondozónő látja el, továbbá egy konyhai dolgozó segíti a munkát.

Élelmezés

A Bölcsőde tálalókonyhával rendelkezik. Az ételt szállító cég rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez.
A vonatkozó jogszabályok alapján a tejkonyhával rendelkező bölcsődéknek 20 hetes kortól kell biztosítani a bölcsődei ellátást, így a bővítés kapcsán intézményünk is eleget tud tenni ezen elvárásnak. Fontosnak tartjuk a korszerű kisgyermek táplálkozási elveken alapuló étkezés biztosítását.
A HACCP-Hazard Analysis Critical Control Point – Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok rendszere működik az intézményben, amely az élelmezés során meghatározza, értékeli és szabályozza az élelmezés szempontjából jelentős veszélyeket.

A bölcsődei élelmezés során a korszerű kisgyerek táplálási elveket kell figyelembe venni, úgy, hogy a táplálék:

  • Mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű,
  • A higiénés követelményeknek megfelelő,
  • Élelmiszer-biztonsági (HACCP) rendszer alkalmazása megtörténik.

A gyermekek napi teljes energia és tápanyagszükségletének különböző hányadát kell nyújtani. Bölcsődében a napi igény nagyobb részét, 75%-át biztosítani kell, mégpedig egy olyan korosztály részére, amelynek egészségtudata, táplálkozási magatartása, étkezési kultúrája, ízlése alakulóban van. A gyermekélelmezés feladatkörébe tartozik az egészséges táplálkozás megvalósítása mellett, annak megismertetése, elfogadtatás is, valamint a gyermek ízlésének, táplálkozási magatartásának, étkezési kultúrájának formálása. A bölcsődében gyermekekre szabott minőségi élelmezést kell biztosítani, mely kiküszöböli az ételeredetű megbetegedéseket.

A gyermekek a bölcsődébe  20 hetes kortól 3 éves korig járhatnak, mely nem megfelelő testi vagy szellemi érettséget tekintve a 4. életév végéig meghosszabbítható.
A gyermekek napi étkezési térítési díját az Önkormányzat rendeletben szabályozza,
a kormányzati szabályozásnak köszönhetően a kisgyermekek jelentős része ingyen étkezhet, a jogosultsági feltételekről a bölcsőde vezetőjénél kell érdeklődni.
A bölcsőde reggel 6 órától, este 18 óráig tart nyitva.
Az alapellátáson túl pluszszolgáltatást jelenleg nem tudunk a lakosság felé nyújtani, mivel az intézményünk feltöltöttsége igen magas.

Intézményünk hitvallása

A 0-3 éves korosztály nevelésének gondozásának minősége rendkívül meghatározó, hiszen az egészséget, a jólétet, az együttműködés képességét, a szociális készségeket és vágyakat mind-mind ezek az élmények befolyásolják. Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, a közösségben tevékenykedve, megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, melynek segítségével sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a világra nyitott, fogékony, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.

Céljaink

Minél szorosabb, bensőséges kapcsolat alakuljon ki a gyermek és gondozónője között, amelynek elsődleges feladata a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A gyermek aktív részvevője kell, hogy legyen a gondozási műveleteknek, ezzel is segítve őt a szociális kompetencia kialakításában. A gyermekek szeretnek játszani, ez belső késztetésből fakad. Ugyanakkor inspirálni is kell Őket a játékra, mivel ez a fejlődésük egyik legfontosabb forrása. A fő mozgáselemeket, a finom-mozgásokat, a gondolkodási készséget mind a játékon keresztül sajátítják el.
A mozgásos játékok, a torna fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, stb.) Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképessé, de fontos szerepük van az egészség megőrzésében.
Nevelési cél: a mozgás az egészség megszerzésére, megszilárdítására, a szervezet fejlődésének- növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításának- elősegítésére és a mozgásműveltség fejlesztése mellett örömforrásként kell, hogy szolgáljon.
A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésének segítése a beszédfejlődés az artikuláció fejlesztése, zenei tevékenységek végzése. A mondókákat ritmikus mozgássorral bemutatjuk, többször ismételjük.

Kiemelt feladataink

Kiemelt figyelmet szentelünk idén a nevelési és gondozási feladatokon túl az alkotó tevékenységnek.
Az alkotó tevékenység fontos része a gyermek személyiség fejlődésének. E tevékenységek a gondozónő által biztosított feltételekkel, az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva a képi-plasztikai kifejezőképesség kialakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, a képi gondolkodás kialakulását és fejlődését, esztétikai érzékenységük, a szépség iránti fogékonyságuk kialakulását és fejlődését szolgálja.

Fejlesztési célok, feladatok

  • Alkotó tevékenységgel, művészeti neveléssel kapcsolatos tapasztalatcseréken szerzett ötletek hasznosítása.
  • A gyermek környezetének ízléses berendezésével a szép iránti fogékonyság fejlesztése.
  • Közös alkotó délutánok szervezése.
  • A gyermeki alkotásokból házi kiállítás szervezése.

Kialakult gyakorlat:
A gyermekek számára biztosítjuk, hogy a nap folyamán, szabadon rajzolhassanak, festhessenek, ragaszthassanak és gyurmázhassanak. A feltételek biztosításánál figyelembe vesszük a csoportba tartozó gyermekek fejlettségi szintjét.
E tevékenység során a felnőtt óvó-segítő figyelme biztosított.
A gondozónő a technikákat, az anyagokkal és eszközökkel való bánásmódot megmutatja, de soha nem mondja meg, hogy mit alkossanak.
A felnőtt nem ösztönzi a mintakövetést, kész vizuális panelek másolására nem késztetjük a gyermeket.
Az alkotó tevékenységhez minden lehetséges anyagot és eszközt felhasználunk: ceruza, ecset, dugó, szivacs, kréta, zsírkréta, fa, kő, termény.
A tevékenységek kezdeményezésénél alkalmazkodunk az aktualitásokhoz (ünnepek, évszakok).
A gyermeki alkotásokat tiszteletben tartjuk, a kis “alkotó” dönt annak sorsáról: kiteszi, az alkotások közé vagy hazaviszi.

Filozófiánk

A kisgyermek fejlesztése számunkra azt jelenti, hogy olyan környezetet biztosítunk számára, amely érzelmekben és intellektuálisan is gazdag. Éppen ezért a berendezések és a játékok megválasztásakor gazdag szín-, forma- és anyag-világot tartottuk szem előtt. Ezzel is minél ingergazdagabb környezetet szeretnénk biztosítani a gyermekek számára.
Minden gyermek tanul, hogy mit, az attól függ, hogy milyen hatások érik. Ezért mi, gondozónők és a munkánkat segítő szakemberek, szakmai felkészültségünkkel, illetve a korosztálynak megfelelő tárgyi környezettel napról-napra igyekszünk hozzájárulni a gyermekek ideális fejlődéséhez.