Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Közlemény óvodai beíratásról

Feltöltve: 2017. március 9.

TISZTELT SZÜLŐK!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési Sport és Ifjúsági Bizottsága meghatározta a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint:

A Humán Szolgáltató Központ intézményegységeiként működő valamennyi óvodában a beíratás ideje:

2017. április 26. (szerda) 8,00-18,00 óráig,

Pót-beíratás: 2017. május 3. (szerda) 8,00-12,00 óráig

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beíratásra hozzák magukkal leendő óvodás gyermeküket, valamint az alábbi okmányokat: a szülő és a gyermek személyazonosító iratait (a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját és a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját) amennyiben a gyermekre vonatkozó orvosi vagy szakértői vélemények rendelkezésre állnak, kérjük azokat bemutatni.

Néhány további információ a beiratkozással kapcsolatban: A gyermeket elsősorban a körzet szerinti óvodába írassák be. [A körzethatárokat megtekinthetik Üllő Város Honlapján www.ullo.hu valamint óvodáink és a bölcsődénk faliújságján kifüggesztve.]

!Fontos! Kérjük, szíveskedjenek elősegíteni, hogy az óvodába járás megkezdésének időpontjáig a gyermek szobatiszta legyen, mivel az óvodákban nem biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek a pelenkázáshoz.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése értelmében: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”  

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban.  Kivéve, ha családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesül a gyermek, vagy ha a szülő felmentési kérelmet nyújtott be és a jegyző engedélyezte az óvodai kötelezettség alóli felmentést.
Felmentést lehet kérni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg a HSZK igazgatója (Dr. Gazsi Csaba) és a vezető védőnő (Kissné Csaba Éva) egyetértésével.
[Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HSZK-ban, Hivatalunk recepcióján, illetve  letölthető honlapunkról:www.ullo.hu közigazgatás/polgármesteri hivatal/ügyintézési kalauz/ iskolai, óvodai ügyek/óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség alóli felmentés]

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig – jelen esetben 2017. április 26-ig – nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.  Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. [Rendelet 20.§ (2a)]

Felmentés a nevelési év folyamán is kérhető, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, illetve a jogszabály lehetővé teszi, hogy a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. [Rendelet 20.§ (2b, 2c)]

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. [Rendelet 20.§ (2) bekezdése]

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünk jogosult a különleges bánásmódot igénylő gyermekek részidőben történő integrált nevelésére az Alapító okiratban meghatározottak szerint.

Csicsergő óvodában:

Mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása
iskola előkészítő csoport működtetése, fejlesztő felkészítő foglalkozások

A Bóbita, Gyöngyvirág, Napraforgó és a Pitypang óvodában: 

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

Értesítés a döntésről:

A HSZK Igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemmel kapcsolatos döntést írásban, a kérelem elutasítása esetén a döntést határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május 24.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de a HSZK Igazgatójának átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be.  A HSZK Igazgatójának döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.  [ Nkt. 37.§ (1-3); 38.§.]

Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:     

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

(A szabálysértés elkövetője 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.)

A Humán Szolgáltató Központ óvoda intézményegységei ahová várjuk a beiratkozó gyermekeket:

Bóbita Óvoda 
Üllő, Állomás u. 17.   telefon: 29/320-059                  
vezető: Dócsné Bodnár Gizella

Csicsergő Óvoda
Üllő, Kisfaludy tér  10. telefon:  29/600-105
vezető: Zentai Erika

Gyöngyvirág Óvoda Üllő, Gyöngyvirág tér 1/A     telefon: 29/ 320-022
vezető: Lengyel Krisztina

Pitypang Óvoda
Üllő, Faiskola u. 17. telefon: 29/320-024
vezető: Ledneczky Julianna

Napraforgó Óvoda
Üllő, Pesti út 98/2  telefon: 29/ 320-966
vezető: Akai Gabriella

A jelenleg felújítás alatt álló Napraforgó Óvoda esetében a beiratkozásra a Pesti út 98. szám alatti Babarózsa Bölcsődében kerül sor, ahol Akai Gabriella óvodavezető fogadja a jelentkezőket.